Какво поколение ядрена централа е АЕЦ „Белене”

Използване на термините Поколение (Generation) I, Поколение II, Поколение III, поколение III+ и Поколение IV

Картинка: energyonline.bg

Картинка: energyonline.bg

Тези термини са въведени около 2000 г. в една американска програма наречена “Generation IV Nuclear Energy Systems” и свързания с нея Международен Форум Поколение IV ( GIF). Техният фокус е Поколение IV, който се свързва с проект за бъдещ реактор, предвиден за промишлена експлоатация около 2030 г. Новият термин Поколение IV наложи след това да бъдат дефинирани термините Поколение I … до Поколение III+.

Усилията да се създат логични дефениции реферират понякога към датата, когато даден проект е готов за въвеждане в експлоатция, друг път към характеристиките на проекта, или към неговите функции, а понякога към това дали проекта отговаря на изискванията на производителите на електроенергия (Utility Requirements). Известни са два типа изисквания на производителите, известни като американски и европейски изисквания.

Американските (Utility Requirements Document) изисквания са разработени в Калифорния от Electric Power Research Institute като изисквания за характеристиките и функциите на проекта, които купувачите трябва да предявяват към доставчиците. Този тип изисквания са публикувани за първи път пред 1990 г. и след това периодично са актуализирани.

Европейските изисквания (European Utility Requirements) са разработени през 1994 г. от група от най-големи европейски производители на електроенергия ( Utility). Те са едно сходно на американските изисквания описание на изискванията наЗападноевропейските производители към доставчиците на такова оборудване.

Логични и обосновани дефиниции на различните поколения реактори са най-общо невъзможни, доколкото различните проекти се развиват непрекъснато, имайки различни комбинации от характеристики и функции. Нещо повече, съществуват разногласия за това кой проект към кое поколение принадлежи. Доставчиците и съответните държави са заинтересовани да твърдят, че техните проекти принадлежат към възможно най-новото поколение, и да обясняват че конкурентните проекти са от по-старо поколение.

Най-общо, Проектите от Поколение I са ранните прототипи на промишлените ядрени реактори, а Поколение II са реакторите, които се експлоатират по света в момента.

Поколение III се считат като подобрени варианти на Поколение II с отчитане на поуките от тяхната експлоатация. Тези подобрения са главно по отношение на безопасността и икономичността (Поколение IV се свързват допълнително и с подобрения по отношение нерегламентирано разпространение на ядрения материал, физическата защита и затворени горивни цикли).

Поколение III+ се считат за по-нататъшно подобрение на Поколение III, но дефиниция на това какво означава “по- нататъшно подобрение” не се посочва. По-долу е представен един списък от характеристики и функции, реферирани в различни обяснения за разликите между различните поколения. Много от тях са качествени и предполагат субективна преценка, като “повишен”, “стандартизиран”, “опростен”, “по-висок” и др. Други от тези характеристики и функции са специфични, като например дали проекта включва уловител на стопилката (core catcher), а често са и противоречиви.

– Повишена надежност на системите за безопасност (резервиране, разделение и многобразие)

– Пасивни системи за безопасност

– Използване на вероятностен анализ на безопасността още в процеса на проектиране

– Удължен живот на експлоатация( 60 години)

– Вероятност за повреждане на астивната зона по-малка от 1.10-5 (веднъж на сто хиляди години)

– Стандартизиран проект

– Упростен, по-устойчив проект

– Модулна конструкция

– Висока разполагаемост

– Смекчаване на последиците от тежки аварии – време преди настъпване на последици от тежката авария по-голямо от 8 ч.

– Уловител на стопилката

– Повишена устойчивост ва външни въздействия( самолет)

– Ефективно използване на горивото

Проект А-92 на АЕЦ Белене:

Реакторите от типа ВВЕР-1000/В-466 притежават повишено ниво на безопасност, както и подобрени технически и икономически показатели. Главните предимства в сравнение със съществуващите АЕЦ с реактори ВВЕР – 1000 от предишните поколения, са следните:

– осигурено е бързо и надеждно прекратяване на верижната реакция на делене в активната зона на ректора чрез две отделни напълно независими системи за контрол на реактивността на реактора;

– дублирани са всички функции по безопасност, което се постига чрез използване както на активни системи за безопасност, така и на пасивни такива (включително пасивна система за отвеждането на остатъчна топлина – СПОТ и пасивна система за филтриране на пространството между двете защитни обвивки);

– пасивните системи за безопасност са проектирани така, че да могат да приведат и поддържат блока в безопасно състояние за време най-малко 24 часа.

– предвидена е четирикратна резервираност на активните системи за безопасност;

– използва се специална защитна конструкция, която да предпазва от възможни аварии. Тази конструкция се състои от първична защитна обвивка (containment), изградена от предварително напрегнат стоманобетон и покрита с херметична метална обвивка, и вторична защитна обвивка от стоманобетон, които могат да издържат въздействието на широк спектър от вътрешни и външни събития (включително удар на голям пътнически самолет);

– предвидено е специално устройство („core catcher”), което е предназначено за улавянето и задържането на разтопената активна зона на реактора при тежки аварии, водещи до разтапяне на ядреното гориво и пробиване на корпуса на реактора. Това устройство гарантира запазване на целостта на защитната обвивка и предотвратяване на изхвърлянето на силно радиоактивни вещества в атмосферата.

– сумарна стойност на честотата на повреждане на акктиваната зона от вътрешни и външни въздействия 5.1.10-7. Тази стойност е показател за много високо ниво на безопасност на проекта.

– 60 години срок на експлоатация на основното оборудване

– очаквано общо количество кондиционирани РАО, които изискват последващо съхраняване, е по-малко от 50 м3 за година за един блок.

Всичко това води до постигане на едно качествено ново ниво на безопасност, което може да се определи като еволюционен проект с реактор от трето поколение.

Бележки

1. Проект А-92 е и сертифициран за съответствие с изискванията на EUR.

2. В документа COM (2008)776 final от 13.11.2008 г. на Комисията на Европейските общности, озаглавен «Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Икономическия и Социален Комитет: „Актуализиране на примерната ядрена програма в контекста на втория стратегически енергиен преглед”» се излагат основните аспекти на безопасността на електроснабдяването, необходимите инвестиции, условията за инвестиране, и се дават препоръки за трайното безопасно използване на ядрената енергия в ЕС. В този документ се съдържа следната препоръка: в ЕС за строителство на нови АЕЦ следва да бъдат разглеждани само проекти с нива на безопасност и сигурност, съответстващи на III-то поколение, или с допълнително подобрени такива нива. В т. 3.2.3 на същия документ са посочени следните примери за реактори от поколение III, които са в процес на изграждане или лицензиране: новостроящите се ядрени блокове с 1600 MW-ви реактори от типа„Европейски водоводен реактор” (European Pressurized Water Reactor – EPR), които се изграждaт в АЕЦ „Олкилуото” – Финландия и във Фламанвил – Франция, както и двата блока на АЕЦ «Белене» в България по проект А-92.

3. «В проекта на АЕЦ Белене са осигурени важни технически решения за справяне с целия спектър от аварии, предвиден за проектите от Поколение III+.» ( IAEA Report for the EXPERT MISSION to Review the additional safety assessment report “stress test” of the Belene NPP in line with the new IAEA Requirements, Bulgaria, 12 – 16 December 2011)

Източник: referendumbelene.com

Публикувано на АЕЦ, Референдум и тагнато. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s